کد دعای فرج برای وبلاگ

دانستنی های کوتاه قرآنی - قـــــــــرآن و عترت قـــــــــرآن و عترت

دانستنی های کوتاه قرآنی

 1) تعدادسوره های قرآن: 114

2) تعدادآیات قرآن: 6236

3) تعدادکلمات قرآن: 77807

4) تعدادجزءهای قرآن: 30

5) تعداد حزب های قرآن: 120

6) تعدادسوره های مکی: 86

7) تعداد سوره های مدنی: 28

8) تعدادسوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشوند: 29

9) تعدادسوره هایی که با قسم خوردن (سوگند) آغاز میشوند: 15

10) تعداد سوره هایی که قسم خوردن (سوگند) در آنها دیده میشود: 22

11) تعدادسوره های جزء سی قرآن: 37

12) تعدادسوره هایی که با لفظ (ایهاالنبی) آغاز میشوند: 3سوره:احزاب،طلاق وتحریم.

13) تعدادسوره هایی که با لفظ (یاایهاالناس) آغاز میشوند: 2سوره:نساءو حج.

14) تعداد سوره هایی که با لفظ (یاایهاالذین آمنوا) آغاز میشوند: 3سوره:مائده،حجرات وممتحنه.

15) تعدادسوره هایی که با لفظ (الحمدلله) آغاز مشوند: 5سوره:حمد،انعام،کهف،سبا وفاطر.

16) تعدادسوره هایی که با لفظ (اذا) آغاز میشوند:7سوره: واقعه، منافقون، تکویر، انفطار، انشقاق، زلزال و نصر.

17) تعداد سوره هایی که با لفظ (انا) آغاز میشوند: 4سوره:فتح،نوح،قدر وکوثر.

18) تعداد سوره هایی که با لفظ (الم) آغاز میشوند: 6سوره:بقره، عنکبوت، آل عمران، روم ،سجده ولقمان.

19) تعدادسوره هایی که بالفظ (الر) آغاز میشوند: 5سوره:هود،یونس،یوسف،ابراهیم وحجر.

20) تعدادسوره هایی که با لفظ (تبارک الذی) آغاز میشوند: 2سوره:فرقان و ملک.

21) تعدادسوره هایی که با لفظ (حم) آغاز میشوند: 6سوره: دخان، جاثیه، احقاف، زخرف، فصلت و مومن.

22) تعدادسوره هایی که با لفظ (سبح یا یسبح) آغاز میشوند: 6سوره: حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی.

23) تعدادسوره هایی که با لفظ (قد) آغاز میشوند: 2سوره:مومنون ومجادله.

24) تعدادسوره هایی که با لفظ (قل) آغاز میشوند: 5سوره:جن،کافرون،توحید،فلق وناس.

25) تعدادسوره هایی که با لفظ (ویل) آغاز میشوند: 2سوره:مطففین وهمزه.

26) تعدادسوره هایی که با لفظ (هل) آغاز میشوند: 2سوره:غاشیه ودهر.

27) تعدادسوره هایی که به اسم پیامبران است: 6سوره:ابراهیم،نوح،هود،یوسف،یونس ومحمد(ص).

28) تعدادسوره هایی که به نام حیوانات است: 6سوره:بقره(گاوماده)، نحل(زنبورعسل)، نمل(مورچه)، عنکبوت، عادیات(اسبهای تندرو) و فیل.

29) قرآن کریم درمدت چندسال نازل شد: 23سال (13سال در مکه و 10سال در مدینه).

30) قرآن کریم به چند صورت نازل شد: 2صورت (یکبار دفعی و یکبار هم تدریجی).

31) کدام سوره بزرگترین سوره قرآن است: سوره بقره با 286آیه.

32) کدام سوره کوتاهترین سوره قرآن است: سوره کوثر با 3آیه.

33) کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر(ص) نازل گردید: سوره حمد.

34) کدام سوره (بسم الله الرحمن الرحیم) ندارد: سوره توبه (برائت).

35) کدام سوره دو (بسم الله الرحمن الرحیم) دارد: سوره نمل (در آغاز و در آیه 30).

36) کدام سوره در آغاز بر پیامبر(ص) نازل شد: سوره علق (اقرء باسم ربک).

37) کدام سوره در وسط قرآن قراردارد: سوره کهف (هیجدهمین سوره).

38) کدام سوره آخرین بار بر پیامبر(ص) نازل شد: سوره نصر (درسال دهم هجرت در حج الوداع).

39) کدام سوره در تمام آیات آن لفظ جلاله (الله) بکار رفته است: سوره مجادله:40بار.

40) کدام سوره قلب قرآن است: سوره یس (یاسین).

41) کدام سوره به عروس قرآن معروف است: سوره الرحمن.

42) کدام سوره احسن القصص است: سوره یوسف.

43) کدام سوره به زبان بندگان نازل گردیده است: سوره حمد.

44) کدام سوره به سوره امام حسین(ع) معروف است: سوره فجر.

45) کدام سوره در شان حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) بخاطر بخشیدن غذا است: سوره دهر (هل اتی).

46) کدام سوره با قسم آغاز و با حمد به پایان میرسد: سوره صافات.

47) کدام سوره به نام یک کشور است: سوره روم.

48) کدام سوره به نام یک قوم است: سوره سبا.

49) کدام سوره خواندنش در نماز ها واجب است: سوره حمد.

50) کدام سوره (آیه الکرسی) در آن قراردارد: سوره بقره.

  


51) کدام سوره به بنی اسراییل معروف است: سوره اسراء.

52) کدام سوره به رسالت حضرت محمد(ص) از زبان حضرت عیسی(ع) بشارت داده است: سوره صف (آیه 6).

53) کدام سوره اشاره به پناه بردن به خدا از شرشیطان در شروع به خواندن قرآن دارد: سوره نحل (آیه 98).

54) کدام سوره خواندنش برابر با ثلث قرآن است: سوره توحید.

55) کدام سوره خواندنش برابر با ربع قرآن است: سوره کافرون.

56) کدام سوره خواندنش به زنان سفارش شده است: سوره نور.

57) کدام سوره خواندنش به زنان سفارش نشده است: سوره یوسف.

58) کدام سوره با (ن) آغاز و پایان میپذیرد: سوره قلم.

59) کدام سوره اشاره به وجوب نماز شب بر پیامبر(ص) دارد: سوره مزمل.

60) کدام سوره اشاره به سال تولد پیامبر اسلام(ص) و داستان تخریب کعبه دارد: سوره فیل.

61) کدام سوره با لفظ (سوره) آغاز شده است: سوره نور.

62) کدام سوره بیشترین لفظ (یاایهاالذین آمنوا) را دارد: سوره مائده (16بار).

63) کدام سوره هفتاد اسم الهی (غیر از الله) در آن است: سوره انعام.

64) کدام سوره در هنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه نمودند: سوره انعام.

65) کدام سوره هفت سوگند پیاپی در آن آمده است: سوره شمس.

66) کدام سوره است که نام یک پیامبر 25 بار در آن آمده است: سوره یوسف.

67) کدام سوره بیشترین سوگند در آ ن بکار رفته است: سوره شمس (11سوگند).

68) کدام سوره دارای دو سجده مستحبی است: سوره حج.

69) کدام سوره به سوره تودیع معروف است: سوره نصر.

70) کدام سوره به هنگام وضو گرفتن خواندنش مستحب است: سوره قدر.

71) کدام سوره به نسب نامه (شناسنامه) خداوند معروف است: سوره توحید.

72) کدام سوره به نسب نامه (شناسنامه) اهل بیت (ع) معروف است: سوره قدر.

73) کدام سوره است که از 28 حرف عربی، حروف (ث،خ،ج،ف،ظ،ش،ز) در آن دیده نمیشوند: سوره حمد.

74) کدام سوره است که تمام آیاتش به (د)ختم میشود: سوره توحید.

75) کدام سوره است که تمام آیاتش به (ر)ختم میشود: سوره کوثر.

76) کدام سوره است که تمام آیاتش به (س)ختم میشود: سوره ناس.

77) کدام سوره است که تمام آیاتش به (ی) ختم میشود: سوره لیل.

78) کدام سوره به سوره پاکدامنی و عفت معروف است:سوره نور.

79) کدام سوره یکجا و علنی اولین بار توسط پیامبر(ص) بر مردم مکه خوانده شد: سوره نجم.

80) کدام سوره داستان موسی(ع) و خضر(ع) را در خود دارد: سوره کهف.

81) کدام سوره صفات متعدد (عبادالرحمن) را بیان میکند: سوره فرقان.

82) کدام سوره به دسته (اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون) اشاره دارد: سوره واقعه.

83) کدام سوره به نام کوهی است که در آن حضرت موسی(ع) با خدا مناجات کرد: سوره طور.

84) کدام سوره که داستان ذوالقرنین در آن آمده است: سوره کهف.

85) کدام سوره ها از همنام های قرآن بشمار میروند: سوره های فرقان ونور.

86) کدام سوره ها به معوذتین معروف اند: سوره های فلق و ناس.

87) کدام سوره هابه فرموده پیامبر(ص) او را پیرکردند: سوره های هود، واقعه، مرسلات ونباء.

88) کدام سوره ها در شب قدر خواندن آنها سفارش شده است: سوره های عنکبوت و روم.

89) کدام سوره ها سجده واجب دارند: سوره های سجده (آیه15)، سوره فصلت(37)، سوره نجم(62)و سوره علق(19).

90) کدام سوره ها به سوره های(سبع الطول) معروف اند: بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و برائت.

91) کدام سوره ها به زهراوان معروعف اند: سوره های بقره و آل عمران.

92) کدام سوره ها به طواسین معروف اند: سوره های نمل، شعراء و قصص (اول آنها با طس و طسم شروع شده است).

93) کدام سوره ها به عزائم معروف اند: سوره های سجده، فصلت، نجم و علق (سوره هایی که سجده واجب دارند).

94) چندسوره سجده مستحبی دارند: 11سوره

95) بزرگترین سوره مکی چه نام دارد: سوره شعراء (227 آیه).

96) بزرگترین و اولین سوره مدنی چه نام دارد: سوره بقره (286آیه).

97) کوتاهترین سوره قرآن کریم چیست:سوره کوثر (3آیه و 10کلمه).

98) بلندترین آیه قرآن کریم چیست: آیه282 (بقره).

99) کوتاهترین آیه قرآن کریم چیست: مدهامتان (درسوره الرحمن).

100) بلندترین کلمه قرآن چیست: فاسقیناکموه (در سوره حجر).

101) کلمه وسط قرآن چیست: ولیتلطف (درسوره کهف).

102) کلمه قرآن در کدام سوره بیشتر آمده است: سوره اسرا.

103) کدام کلمه درتمام سوره ها بکاررفته است: الله.

104) تاج سوره ها که بهترین و مهمترین آیات است: بسم الله الرحمن و الرحیم.

105) آیه (فبای الاء ربکما تکذبان) چند بار و در چه سوره ای بکاررفته است: 31بار در سوره الرحمن.

106) اولین آیه ای که بر حضرت پیامبراسلام(ص) نازل شد: اقراء باسم ربک الذی خلق (آیه اول سوره علق).

107) آخرین آیه ای که بر حضرت پیامبراسلام(ص) نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و...

108) بزرگترین عدد درقرآن چیست:صد هزار (و ارسلناه الی مائه الف...) درسوره صافات آیه 147.

109) در آیه الکرسی لفظ مقدس (الله) چندبار آمده است: چهار بار.

110) تنها صفت الهی که درتمام سوره ها به جز سوره توبه آمده اند: رحمن.

111) قسمتی ازیک آیه است که از دو سوی به یک شکل خوانده میشود: ربک فکبر.

112) دو آیه که تمام حروف الفبای عربی در آنها بکار رفته است: آیه154 آل عمران و آیه آخر سوره فتح.

113) آیه ای که سه بار کلمه (رب) در آن تکرار شده است: آیه36 سوره جاثیه.

114) خداوند در سوره بلد به چه شهری قسم یاد کرده است: مکه (هذا البلد).

115) آیه حجاب در چه سوره ای است: سوره نور (آیه31).

116) آیه ولایت (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا...) در چه سوره ای آمده است: سوره مائده (آیه55).

117) آیه اطاعت (اطیعوا الله و اطیعواالرسول و ...) در چه سوره ای است: سوره نساء (آیه59).

118) آیه صلوات فرستادن بر پیامبراسلام (ص) و آلش (ع) در چه سوره ای آمده است: سوره احزاب (آیه56).

119) آیه مودت اهل بیت پیامبر(ص) (قل لا اسئلکم علیه اجرا...) در چه سوره ای است: سوره شوری (آیه 23).

120) آیه تطهیر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) (انما یرید الله لیذهب ...) در چه سوره ای است: سوره احزاب (آیه33).

121) آیه اسوه بودن پیامبر(ص) (لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه) در چه سوره ای است: سوره احزاب (آیه21).

122) آیه وجوب روزه گرفتن در چه سوره ای آمده است: سوره بقره (آیه 183).

123) آیه مراحل وضو گرفتن در چه سوره ای است: سوره مائده.(آیه 6).

124) اولین قسم (سوگند) از چه سوره ای آغاز شده است: سوره صافات.

125) آیه ای که نخستین بار به مسلمانان اجازه جهاد داد کدام است: سوره حج (آیه 39)

126) آیه الکرسی (الله لا اله الاهوحی القیوم) در چه سوره ای است و شامل چند آیه است: سوره بقره وسه آیه (آیات255تا257).

127) آیه استرجاع (بازگشت به سوی خدا) درچه سوره ای است: سوره بقره (آیه 156).

128) آیه رفع زخم چشم (و ان یکاد...)در چه سوره ای است: سوره قلم (آیه51).

129) آیه وحدت (و اعتصموا بحبل الله...) در چه سوره ای است: سوره آل عمران (آیه103)

130) آیه تعاون (و تعاونوا علی البر...) در چه سوره ای است: سوره مائده (آیه2).

131) آیه پیروزی حق (جاءالحق و زهق الباطل...) در چه سوره ای است: شوره اسرا (آیه81).

132) آیه بشارت به مستضعفین (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا...) در چه سوره ای است: سوره قصص (آیه5).

133) آیه مصونیت قرآن (انا نحن نزلنا الذکر...) در چه سوره ای است: سوره حجر (آیه9)

134) آیه شهیدان زنده اند (و لاتحسبن الذین قتلوا...) در چه سوره ای است: سوره ال عمران (آیه169).

135) آیه اضطرار و درماندگی (امن یجیب المضطر اذا دعاه...) در چه سوره ای است: سوره نمل (آیه62).

136) آیه تهیه نیرو و آمادگی (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ...) در چه سوره ای است: سوره انفال (آیه60).

137) آیه قرض الحسنه (ان تقرضوا الله قرضا حسنا...) در چه سوره ای است: سوره تغابن (آیه17).

138) آیه نیکو خواندن قرآن (و رتل القرآن ترتیلا) در چه سوره ای است: سوره مزمل (آیه4).

139) آیه آرامش قلوب (الا بذکر الله تطمئن القلوب) در چه سوره ای است: سوره رعد (آیه28).

140) آیه ای که می گوید همه میمیرند (کل نفس ذائقه الموت...) در چه سوره ای است: سوره آل عمران (آیه185).

141) آیه اسراف نکردن (کلوا و اشربوا و لاتسرفوا) در چه سوره ای است: سوره اعراف (آیه31).

142) آیه نزول قرآن (شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن) در چه سوره ای است: سوره بقره (آیه185).

143) آیه شرح صدر (رب اشرح لی صدری...) در چه سوره ای است: سوره طه (آیه25).

144) آیه گوش دادن و سکوت به قرائت قرآن (و اذا قریء القرآن فاستمعوا...) در چه سوره ای است: سوره اعراف (آیه204).

145) آیه بقیه الله (بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین) در چه سوره ای است: سوره هود (آیه86).

146) آیه غیبت نکردن (و لا یغتب بعضکم بعضا...) در چه سوره ای است: سوره حجرات (آیه12).

147) آیه نهی از راه رفتن مغرورانه (و لاتمش فی الارض مرحا ) در چه سوره ای است: سوره اسرا (آیه37).

148) آیه انتخاب و اختیار (انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا) در چه سوره ای است: سوره ده (آیه3).

149) آیه اراده بیداری از خواب ( قل انما انا بشر مثلکم...) در چه سوره ای است: سوره کهف (آیه110آخر).

150) آیه خیانت نکردن در امانات (لا تخونوا الله و الرسول...) در چه سوره ای است: سوره انفال (آیه27).

151) آیه برتری متقین (ان اکرمکم عندالله اتقاکم) در چه سوره ای است: سوره حجرات (آیه13).

تاریخ ارسال : پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394  15:01   | نویسنده: هدهد شیرین سخن | چاپ مطلب

(0)

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام : *
پست الکترونیک : *
وب سایت :

ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد

قرآن و عترت

  • موضوعات CATEGORIES2

  • برچسبها TAGS

  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump